Over ons

Missie

CMSGV is een zelfstandige organisatie met een eigen identiteit en functioneert als volwaardige gesprekspartner voor haar samenwerkingsverbanden. CMSGV is in staat de collectieve belangen van haar leden te behartigen in de breedste zin van het woord, nu en in de toekomst.

De missie wil CMSGV vanuit een gedeelde visie met het Ziekenhuis Gelderse Vallei realiseren door zowel de behoeften als de wensen van de patiënt centraal te laten staan, wat in de kern betekent ‘dat er gewerkt wordt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek en daarom een specifieke behandeling nodig heeft’. Daartoe worden alle bekende en beschikbare middelen en instrumenten ingezet en nieuwe paden ontwikkeld om dit streven ook daadwerkelijk waar te maken.

Visie

Leden vormen een eenheid, zijn professioneel, innoverend, ondernemend en leveren een actieve bijdrage aan CMSGV. Vanuit die eenheid streeft CMSGV naar een geïntegreerde medische staf van waaruit gebouwd wordt aan een gelijkwaardige relatie met de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In gezamenlijkheid met de Raad van Bestuur bepaalt de medische staf de strategische zorgagenda. CMSGV volgt de ontwikkelingen in het zorglandschap en gaat, al dan niet met Ziekenhuis Gelderse Vallei, vanuit de eigen identiteit samenwerkingsverbanden aan met externe zorgpartijen.

Strategische doelstellingen

Patiëntenzorg

  • CMSGV streeft naar een patiënt- en klantgerichte werkwijze met een hoog serviceniveau: CMSGV is gastvrij en klantgericht, heeft oog voor vragen en behoeften van de patiënt, collega en verwijzer, waardoor zij zich niet alleen gerespecteerd maar ook gezien voelen;
  • Daarnaast is samenwerken en multidisciplinair zorg leveren het uitgangspunt: duurzame inzet van personeel, samenwerken en multidisciplinair acteren. Open, heldere en professionele communicatie ligt hieraan ten grondslag.

Kwaliteit

  • CMSGV waarborgt te allen tijde een uitstekende kwaliteit, hetgeen uiteindelijk bepalend zal zijn voor de tevredenheid van de patiënt;
  • Bovendien wordt gestreefd naar doelmatigheid en “operational excellence”: hiertoe worden zorgprocessen zo efficiënt mogelijk georganiseerd met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt (zorgpaden en differentiatie zorgaanbod naar doelgroepen).